مقصد اصلی...

قطاری سوی " خـــــــــدا " میرفت،

همه مردم سوار شدند....

به بهشت که رسیدن
همه پیاده شدن...

و فراموش کردن

که مقصد " خـــــــــــدا "بود
نه بهشت ...!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید