بی طاعت حق...

بی طاعت ِ حق، بهشت و رضوان مطَلب

بی خاتم ِ دین ، مُلـکــــ ِ سلیمان مطَلب


گـر منزلت هر دو جهان میخواهی

آزار ِ دل ِ هیــــچ مسلمان مطَلب ...


 
/ 0 نظر / 4 بازدید