# قرآن

ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ

ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻱ :ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺁﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌْﻨَﺎ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻓَﺎﻛْﺘُﺒْﻨَﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺸَّﺎﻫِﺪِﻳﻦَ ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 116 بازدید

چند خطی برا اونایی که با هر کسی دوست میشن می نویسم :

آقا پســـر ... دختر خانــــوم خداونــــد توی قـــــرآن می فرماید :جهنمــــی ها با ناراحتی و افســـوس شدیـــد سبب بدبختــــی شـــون رو دوستشــــون ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 23 بازدید