برگزیده سخنان امام جعفر صادق ( ع )

گر به کسی احسان نمودی مبادا آن نیکوکاری را با منّت بسیار و به رخ کشیدن تباه سازی


از ستیزه جویی بپرهیز ، زیرا عملت را از بین می برد


سه خصلت قدر و منزلت فرد را پایین می آورد :
 حسادت  ، سخن چینی ، نادانی


سه چیز محبت آور است :
دین داری ، فروتنی ، بخشش


بسیار دعا کنید!
چون خداوند ، بندگانی را که دست نیاز بسوی او برمی دارند و بدرگاهش دعا می کنند ، دوست دارد


راه رفتن با شتاب و عجله از بین برنده وقار مؤمن است


فرد مؤمن در سرای دنیا بیگانه و غریب است
نه از خواری آن بیتابی کند و نه در کسب عِزتش با دنیاپرستان رقابت نماید


سودمندترین چیزها برای آدمی توجه به عیوب خود پیش از پرداختن به عیوب مردم است


اگر خواهان احترامی نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی تندخو باش


هیچ جهلی زیانبارتر از خودپسندی نیست
 
/ 0 نظر / 19 بازدید