چگونه باید عمار وار گوش به فرمان علی زمانت باشے...

عده اے فکر میکنند که باید رهبر اعلان جنگ کند


درصورتے که رهبر فرمودند ما درگیر همه نوع جنگے هستیم جز
*جنگ نظامے*

جنگ اقتصادے
جنگ اعتقادے
و از همه مهمتر جنگ فرهنگے...

جنگ فرهنگی:
دشمنان در خانه ما آمده اند
ولے
انسان باور نمیکند که بی بی سی و من و تو سربازان چریکی دشمن هستند!

و

جم تی وی و فارسے وان هدفے جز فروپاشی خانواده ها ندارند...

این علم یزید جلوے حسینی شدنمان را میگیرد...

ماهواره آمد ...

آمد تا یک چیزهای برود...
مثل حجاب!

وقتی یک خانم چادرے را میبینم...
در ذهنم رزمنده ی جنگ نرم است!

وقتی یک زن بی حجاب جلوه نمایی میکند
در ذهنم کشته شدگان جنگ نرم است
و قطعا در روز قیامت از اینکه به این راحتی کشته شدن باید پاسخ بدهند...

انسان های مومن میدانند در آخرالزمان
چگونه باید عمار وار گوش به فرمان علی زمانت باشے...

/ 0 نظر / 17 بازدید